Etüt ve Kurs Merkezi Açmak: Maliyet – Şartlar ve Gelir Potansiyeli

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! ÜCRETSİZ 100 BİN TL SANAL PARA İLE KENDİNİ DENE.

Etüt veya kurs merkezi açmak isteyen girişimci ve yatırımcılar için Türkçe olarak hazırlanan en iyi rehberde bulunuyorsunuz. Rehberimiz aracılığıyla etüt merkezi açmanın maliyeti, şartları ve gelir potansiyeli hakkında net bilgiler alabilirsiniz.

Etüt ve kurs merkezi açmak öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olmak için harika bir fikir olabilir. İşletmenizin başarılı olabilmesi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Piyasa Araştırması: Öncelikle, açmayı planladığınız bölgedeki piyasayı araştırın. Bölgenizdeki mevcut etüt ve kurs merkezlerini inceleyin ve hangi dersleri sunduklarını, fiyatlandırmalarını ve müşteri memnuniyetlerini değerlendirin.
 2. Farklılık Yaratın: Kendinizi diğer etüt ve kurs merkezlerinden farklılaştırmak için ekstra hizmetler veya programlar sunun. Örneğin, özel dersler, öğretmenlerin ev ziyaretleri, online eğitim gibi hizmetler sunabilirsiniz.
 3. İş Planı Hazırlayın: İş planı hazırlamak, işletmenin başarılı olması için önemlidir. İş planınızda, işletmenizin vizyonunu, hedef kitlenizi, finansal projeksiyonlarınızı ve pazarlama stratejilerinizi belirleyin.
 4. Finansal Kaynaklar: Etüt ve kurs merkezi kurmak için yeterli miktarda sermayeye ihtiyacınız olacak. Bu nedenle, finansal kaynaklarınızı belirlemeli ve işletmenizin giderlerini karşılamak için yeterli miktarda fon sağlayabilmelisiniz.
 5. Lisans ve İzinler: İşletmeniz için gerekli olan tüm lisansları ve izinleri alın. Bunlar arasında işletme izni, vergi numarası ve gerekli eğitim sertifikaları yer almaktadır.
 6. Personel: Nitelikli öğretmenler ve personel seçimi doğru bir şekilde yapılmalıdır. Personeliniz müşterilerinize kaliteli hizmet verebilmelidir.
 7. Tanıtım ve Pazarlama: İşletmenizi tanıtmak için bir pazarlama stratejisi geliştirin. İnternet reklamları, sosyal medya kampanyaları, broşürler, afişler gibi kanallar kullanarak işletmenizin tanıtımını yapın.

Etüt ve kurs merkezi açmak uzun vadeli bir yatırımdır. Başarılı olmak için öğrencilere yüksek kaliteli hizmetler sunmanız, personelinizi iyi yönetmeniz ve müşteri memnuniyetine önem vermeniz gerekmektedir.

BU İŞ FİKRİ BANA UYGUN MU?

kurs merkezi

Eğitim sektöründe iş fikirlerine yönelmek isteyenlerin yine eğitim sektöründe deneyime sahip olması önemlidir. Sektör kendi içerisinde birçok farklı dinamiğe sahiptir. Bu iş fikrinin size uygun olup olmadığını belirlemenin en iyi yolu bu alanda deneyime sahip olmak veya bu alanda deneyime sahip olanlarla görüşme gerçekleştirmektir.

Etüt ve kurs merkezleri genellikle mesaisi bitmeyen iş fikirleri arasında değerlendirmektedir. Bu işletmelerde çalışanlar günün 24 saati iş ile ilgili konularla haşir neşir olmak zorundadır.

NASIL BAŞLANIR?

Etüt – Kurs merkezi açmak için sahip olmanız gereken en önemli unsurlar,

 1. Sermaye
 2. Lokasyon
 3. Kadro

Her 3 konuda da eksiklik yaşamanız durumunda işletmede başarılı olma şansınız düşük olacaktır. Özellikle çok iyi bir kadro kurmak işletmenin devamlılığı ve karlılığı için esastır. Dolayısıyla işi kurmaya karar vermeden önce iyi bir kadro kurma sürecini planlamaya başlamanız önerilir.

İNCELEYİN: Sürücü Kursu Ne Kadar Kazandırır?

NE GEREKİYOR?

Etüt veya kurs merkezi açmak için resmi birçok işlemi gerçekleştirmeniz ve spesifik belgelere sahip olmanız gerekiyor. Eğitim sektöründe işletme kurmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatlarına ve genelgelerine uygun hareket etmeniz ve resmi olarak açılış izni almanız gerekir.

Etüt veya kurs merkezi açmak için gerekli belgeler ve şartlar:

 1. Form dilekçe (il müdürlüklerinden alınacak)
 2. Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.
 3. Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.
 4. Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı, binanın dış cepheleri ile bahçesini gösteren fotoğrafları ve CD’si
 5. Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan kurum yönetmeliği taslağı ve CD’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı.
 6. Çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları ve hizmet içi eğitim merkezlerinin uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı.
 7. Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için de yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum tarafından  bir bilim grubunda hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı.
 8. Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı
 9. Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı. Ayrıca Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların ise her bölüm için bir asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin çalışma izin teklifleri.
 10. Kurum binası kurucuya ait ise bina tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise  bina  tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, binanın yapı kullanım izin belgesi, Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri muvafakat belgesi. muvafakat veren kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerine ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur.
 11. Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü.
 12. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içerisinde, okula kara yolu ile uzaklığı 30 km’yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol.
 13. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde alınmış Cumhurbaşkanı izninin sureti.
 14. Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ve ekleri  ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı denetim firmalarının denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.
 15. Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.
 16. Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.
 17. Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın denkliğinin kabul edildiğine dair Dışişleri Bakanlığından tasdikli, izin veren ülkenin eğitiminden sorumlu birimi tarafından düzenlenen belge.
 18. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tâbi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge.
 19. Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında özel meslekî ve teknik Anadolu lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okul ile aynı il sınırları içerisinde ve destek verilmesi kararlaştırılan alanlarda/dallarda faaliyette bulunan orta veyahut büyük ölçekli işletme/işletmelerle yapacakları en az 10 yıl süreli protokol.

İNCELEYİN: Halk Eğitim Kursları

MERKEZİ KURMAK

Etüt veya kurs merkezleri genellikle şehrin önemli lokasyonlarında ve öğrencilerin kolaylıkla erişebileceği yerlerde kuruluyor. İlgili seçilecek olan alanın genellikle öğrencilerin eğitim alabilmesine uygun bir alan olması gerekiyor. Aynı zamanda tahmin edilen kapasiteye uygun bir alan seçilmesi de öneriliyor.

Yer seçimi yaparken nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız; bulunduğunuz bölgedeki başarılı etüt veya kurs merkezlerini mutlaka ziyaret etmenizi öneririz. Size ilham verecek birçok fikir elde edebilirsiniz. Ayrıca bu tür merkezlere yakın olmanızı da öneriyoruz. Ebeveynler genellikle bu tür merkezlere kayıt yaptırmadan önce birçok merkezi aynı anda ziyaret etmektedir. Bu durumda en iyi görünen merkez ön plana çıkmaktadır.

Merkezi kurmak için iyi bir iç mimardan destek alınması da mutlaka önerilmektedir. Bu tür merkezler uzun vadeli olarak faaliyet göstermesi ve ilk izlenim çok önemli olduğu için mutlaka bir profesyonelden yardım alınması önerilmektedir. Aynı zamanda bu alanda başarılı olmak için işletmeye gerekli sermayenin aktarılması ve mümkün mertebe harcama yapmaktan kaçınmaması da önemlidir.

İlgili eğitim merkezinin kurulumu sırasında öğrencilerin talep ve isteklerini de dinlemeniz öneriliyor. Bu tür merkezlerde daha önce eğitim almış bazı öğrencileri bulabilirseniz eğer onların isteklerini ve genellikle yaşadığı sorunlara da haiz olmanız önemli bir artı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Geleceğin Meslekleri Listesi

KADRO KURULMASI

Etüt ve kurs merkezleri nihayetinde öğrencilere eğitim konusunda katma değer sağlamakla mükellef olan eğitim merkezleridir. Bu alanda başarılı olamamanız durumunda gün geçtikçe kan kaybedeceksiniz. Dolayısıyla ne kadar sermayeye sahip olursanız olun doğru kadroyu kuramazsanız başarılı olamazsınız.

Eğitim sektörünün çok aktif olduğu bir lokasyonda doğru kadro muhtemelen farklı merkezlerde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla doğru bir kadro kurmak zor olacaktır. Eğer işletmenizde eğitim verecek olan başarılı eğitimcileri bulmakta zorluk çekiyorsanız farklı merkezlerde halihazırda çalışan eğitimcilere teklif yapabileceğinizi unutmayın. Doğru kadroyu kurmak çok önemlidir. Aksi durumda başarılı olma şansınız çok düşük olacaktır.

Türkiye’de devlet okullarında eğitim kalitesinin gün geçtikçe düşüyor olması nedeniyle işinde iyi eğitimcilerden oluşan bir kadro sizi kısa sürede çok iyi bir noktaya ulaştırabilir.

NASIL BAŞARILI OLUNUR?

Etüt ve kurs merkezlerinde rekabet genellikle yüksektir. Bu tür merkezleri açmak için gerekli olan niteliklerin temelde çok yüksek olmaması nedeniyle çok sık bir şekilde açıldıkları ve kapandıkları görülmektedir. Dolayısıyla bu kadar rekabet dolu bir ortamda sıfırdan başarılı olmak zor olabilir.

Ülkemizin neresinde açılıyor olursa olsun bu tür bir işletmede başarılı olmanın en iyi yollarından biri alanında tanınan isimlerden oluşan bir kadro kurmak.

Bu kadroyu geniş kitlelere ve özellikle öğrencilere ve ailelerine tanıtmaktır. Ayrıca yine başarılı öğrencilerin bir kısmını gerekirse ücretsiz olarak merkezinize dahil etmek ve geniş imkanların sağlandığı fiziki olarak iyi bir merkez kurmakla başarılı olursunuz.

İNCELEYİN: Kreş Açmak

NE KADAR SERMAYE LAZIM?

Ortalama olarak 300 öğrenci kapasiteli bir kurs veya etüt merkezi açmak için yaklaşık 600 bin liralık sermaye ihtiyacınız vardır. Genellikle bu tür merkezler çeşitli ortaklıklarla kurulduğu için sermaye sorununuz varsa aynı yolu tercih edebilirsiniz.

Gerekli olan sermaye ihtiyacının büyük bir bölümü merkezin kurulmasındaki fiziki ihtiyaçların ve dekorasyonun düzeni için gereklidir. Bu tür işletmelerde fiziki altyapı için gerekli olan ihtiyaçlar gün geçtikçe artmaktadır. Aynı zamanda bu tür merkezlerde çeşitli laboratuvar gibi ek bölümler de kurulabiliyor. Dolayısıyla gerekli olan sermaye tutarı işletmenin büyüklüğüne göre yükselecektir.

Bu tür işletmelerde aylık gider yüksektir. Dolayısıyla gerekli olan sermaye dışında ilk dönemde para kazanamamanız durumunda acil bir ek sermayeyi de nakit olarak tutmanız gerekir. Bu tür bir işletme için yaklaşık olarak 150 bin liralık ek nakit bulundurmanızı mutlaka öneriyoruz.

NE KADAR PARA KAZANDIRIR?

Etüt ve kurs merkezlerini yüksek potansiyelli ve karlı işletmelerdir. Ülkemizde bu tür merkezlerin öğrenci kayıt ücreti son 3 yılda neredeyse 2 katına yükselmiştir. Ortalama olarak dönemlik bir kayıt için kaliteli bir kursun kayıt ücreti 6-7 bin liranın üzerine çıkmıştır. Dolayısıyla 300 öğrenci kapasitesini doldurmayı başaran bir işletme yıllık 3 milyon liraya yakın bir gelir elde etme şansına sahip olacaktır.

Bu tür bir işletmenin yıllık gideri ise yaklaşık 1.2 milyon liradır. Dolayısıyla aylık net gelir 100 bin liranın üzerine çıkmaktadır.

KAPASİTEYİ DOLDURMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Öğrenci sayısını artırmak ve kapasiteyi mümkün mertebe doldurmak için yapmanız gereken en önemli şey reklamdır. Reklamlarınız insanlara ulaştığı takdirde özellikle kayıt dönemlerinde ciddi bir ebeveyn ve öğrenci merkezinizi ziyaret edecek. Burada danışman kadronuzun güçlü bir müşteri iletişimi varsa ve merkeziniz fiziki ve kadro olarak ilgi çekici düzeyde bulunuyorsa; kısa sürede kontenjanları doldurmaya başlayacaksınızdır.

Bu tür merkezlerde kayıt dönemi çok önemlidir. Mutlaka bu tarihlerde kadronuzdan birçok isim de müşteri danışma merkezinize katkı sağlamaya özen göstermeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Az Sermaye ile Yapılabilecek 103 Karlı Yeni İş Fikirleri

Sermayesiz İş Fikirleri 2 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
5 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 10 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
20 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 50 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
100 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 200 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri

“Etüt ve Kurs Merkezi Açmak: Maliyet – Şartlar ve Gelir Potansiyeli” üzerine 66 yorum

 1. Matematik bölümü mezunuyum yükseklisans yapmayı düşünüyorum matematik adına bir etüt merkezi gibi bir yer açabilir miyim

  Yanıtla
 2. Merhaba çocuk gelişimi ve kamu yönetimi mezunuyum ilkokul etüt merkezi acmak istiyorum açabilir miyim ve ne yapmalıyım ilk asamada

  Yanıtla
 3. Merhaba eşim Ortaokul Türkçe Öğretmeni, ablam ise lisede Kimya Öğretmeni.. Bunlar üzerinden etüt merkezi açmak mümkün müdür?

  Yanıtla
 4. Merhaba İngiliz Dili ve edebiyatı ön lisans mezunuyum çeşitli sebeplerden dolayı lisansımi alamadım..İngilizcem iyidir.etut merkezi acabilirmiyim?

  Yanıtla
 5. merhabalar dernek bünyesi adı altında etüt merkezi yapma durumumuz var mıdır? spor kültür ve sanat derneğiyiz

  Yanıtla
 6. İngilizce egitim merkezi acmak istiyorum. Beden egitimi ve spor ogretmenligi lisans mezunuyum. Egitim fakulseti Egitim Yonetimi yuksek lisans mezunuyum acabilirmiyim. Teşekkürler..

  Yanıtla
 7. İstanbul Avrupa yakasına matematik etut merkezi açmayı düşünüyorum maliyeti kira haricinde ve resmi prosedürü nasıl olur

  Yanıtla
 8. Merhabalar. Bir ilkokul kurs etüt merkezi açmak istiyorum. Hangi prosedürler geçerlidir? Açabilir miyim yasal olarak. Eğitim fakültesi mezunuyum

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Açabilirsiniz! Bölgesel farklar için MEB İL veya İlçe müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla
 9. Merhaba, şimdiye kadar yapılmamış konseptte bir kurs açmayı düşünüyorum ve küçük çaplı, ilk adım olarak MEB’e mi gitmeliyim?

  Yanıtla
 10. Merhaba
  Yüksek lisans mezunuyum. Formasyonum yok ancak MEB onaylı yaratıcı drama eğitmenliğim var. Yaratıcı drama üzerinden Kişisel gelişim kursu açmak istiyorum.
  Bu konuyla ilgili incelemem gereken kaynak önerebilir misiniz ?

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Açabiliyorsunuz ancak prosedürler çok sık değişiyor. Size en yakın MEB il veya ilçe müdürlüğüne şahsen giderek kolaylıkla resmi mevzuatı öğrenebilirsiniz.

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla
 11. Sadece matematik dersi adına en fazla 30 kişilik kütüphane ve birebir veya grup dersi için bir işletme açılabilir mi

  Yanıtla
 12. Merhabalar ben sosyoloji mezunuyum. Formasyon belgesi aldım. Onun dışında english time dil okulunda A1 ve A2 seviyesinde ingilizce sertifikalarini edindim. 3 yildir meb te ingilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. İngilizce kurs yeri açabilir miyim hangi belgeler istenir. Şimdiden teşekkür ederim.

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Size en yakın Milli Eğitim İl veya İlçe müdürlüğüne şahsen başvurmanız yeterlidir.

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla
 13. Tek bir bilim dalında kurs çıkabilir deniliyor yönetmelikte. Ancak çoğu kurs tüm derslerden eğitim veriyor bu yasal mı el altından mı yapılıyor bu

  Yanıtla
 14. Merhaba spor bilimlerinde 4 yıllık antrenörlük bölümü okudum ve bitirdim

  Bir eğitim kurumu açmak istiyorum ama maddi anlamda sıfırım . Kosgepten destek ne kadar alabilriim acaba .
  Açacağım yer 4 katlı ve tam merkezde 10 kişiden 9 u önünden geçmekte başka çaresi yok ulaşım sorunu yok evinden dolmuşa bin 100 metre aşşada ki sokakta cephesi felanda güzel
  Bir kaç soru sormak istiyorum whatsaptan yazarsanız sevinirim tecrübesi olan bilgisi olanlar yardımcı olursa iyi olur . Hevesim kursağımda kalmaması içısından ☺️

  Yanıtla
  • Merhaba,

   KOSGEB’ten bu yönde destek alamazsınız. Ayrıca destek alsanız bile şirketi önce siz kuruyorsunuz ve tüm masraflarını karşılıyorsunuz; daha sonra KOSGEB’e başvurup bu paranın maksimum yüzde 80’ine yakınını alabiliyorsunuz. Dolayısıyla KOSGEB iş öncesi size doğrudan bir ödeme sağlamıyor.

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla
  • Merhaba,

   Hayır bu tür çalışmalar için izin gerekmiyor. Abonelik tarzında ilerlemek için ise şirket kurmalısınız.

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla
 15. Etüt merkezini devr almayı önerir misiniz?
  İyi bir lokasyon içi full dizaynlı ve öğrencisi bile içinde
  Bunun için ne düşünürsünüz?

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Bu tür merkezlerin öğrenci sayısı kadar; öğrencilerin paralarını tahsil etme durumu da önemlidir. Öğrenci sayısına doğrudan aldanmayın. Birçok merkez maalesef paraları tahsil etmekte ciddi sorunlar yaşıyor. Bu konuda sorun yaşamıyorsa elbette düşünülebilir.

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla
 16. Merhaba, ozel egitim etüt merkezi acmsm istiyorum örnek bir yönetmelik gonderebilir misiniz? Nelere dikkat etmem gerekir?
  Teşekkür ederim

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Açamazsınız ancak çeşitli mevzuat değişiklerinden faydalanmak üzere il milli eğitim müdürlüğü’ne müracaat etmenizi öneririz.

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla
 17. Merhaba,
  Etüt merkezini açmak için bina olarak kimden hangi kurumdan onay almak gerekir.Buldugum etüt merkezi için dukkan uygun mu değil mi kime sormaliyim.

  Yanıtla
 18. merhaba ingilizce öğretmeni değilim ama yurt dışında yaşadım iyi derecde ingilizce biliyorum ingilzce kurs açmak istiyorum. Bu konuda ne yapmak gerekir şartları nedir? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirm. Teşekürler

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Kendi kursunuzu açmak için rehberde yer alan adımların tamamını uygulamanız gerekiyor. Tek başınıza açacaksanız eğer ciddi bir sermaye gereksinimi vardır. Bunun yerine Udemy’de bir kurs açmanızı öneririz.

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla
  • Merhaba,

   Bir işletme açarak ilerlemek için rehberdeki tüm prosedürlere uygun hareket etmelisiniz. Ancak bunun yerine bir Udemy kursu açmanızı önerebiliriz. Neredeyse sermayesiz bir şekilde ciddi bir kullanıcı kitlesine erişme imkanı sağlamaktadır.

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla
 19. Merhaba ben yüksek lisans yapıyorum ve bitireceğim bu yıl kurs merkezi açmak istiyorum öğretmen değilim ancak pek çok özel kurumda öğretmenlik yaptım formasyon sorun Olur mu sonuçta yüksek lisans yaptım

  Yanıtla
 20. Merhaba
  TarihÖğretmeniyim.Pedogolojik formasyonum var sakarya adapazarında bu tarz bir dersane açmak istiyorum öğretmen arkadaşlar bana dönüş yaparsanız birlikte açabiliriz

  Yanıtla
 21. Merhaba, Online olarak eğitim merkezi açmak istiyoruz, bunun için ne gereklidir, ne yapmamız gerekiyor araştırma süreci içerisindeyiz yardımcı olabilir misiniz ?

  Yanıtla
  • Merhaba Ümit bey,

   Elbette yardımcı olabiliriz. Hangi adımda sorun yaşadınız? Henüz düşünme aşamasında mısınız?

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla
 22. Sosyoloji mezunu biriyim. Felsefe Grubu Öğretmenliği formasyonuna sahibim. Devlete kadrolu olarak atanabiliyorum yani. Formasyon ile etüt merkezi açabilir miyim? Eğitim fakültesi mezunu değilim. Bu engel olur mu?

  Yanıtla
 23. Etüt merkezi mantıklı bir iş fikri. Ama çok para gerekiyor o biraz sorun. Birkaç eğitimci ortak ile yapılabilir aslında.

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Etüt merkezi açmak için çok ciddi sermaye gerekmiyor aslında. Kendi bütçeniz ölçüsünde daha küçük kapasiteli bir işletme açabilirsiniz. Ancak elbette sektöre hızlı girmek önemlidir. Dolayısıyla birkaç ortak bularak daha kapsamlı bir işletme açmanız daha yüksek potansiyel içerecektir.

   İyi çalışmalar.

   Yanıtla

Yorum yapın