Kreş Açmak: Şartlar, Maliyet ve Gelir

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! ÜCRETSİZ 100 BİN TL SANAL PARA İLE KENDİNİ DENE.

Bu rehber kreş açmak istiyorum diyen girişimci ve yatırımcılar için hazırlanmıştır. Rehberimiz aracılığıyla adım adım ilerleyerek kreş açmak için gerekli şartlar, maliyet ve gelir gibi birçok hususu ayrıntıları ile öğrenebilirsiniz.

Kreş açmak son dönemin karlı ve potansiyeli yüksek iş fikirlerinden biridir. Ortalama üzerinde bir sermaye bedeli ile giriş yapılabilen bu iş fikri ile yüksek düzeyde kazanç sağlama imkanı elde edebilirsiniz.

Resmi olarak kreşler 0 ile 37 ay arasındaki çocuklara hizmet veren kuruluşlardır. Gündüz bakımevleri ise 37 ile 66 ay arasındaki çocuklara hizmet vermektedir. İki kuruluşun açılma şartları birbirinden farklıdır ve farklı bir ruhsatlandırma sürecine sahiptir.

Kreş açmak için şu adımları izlemeniz tavsiye edilir…

1. KREŞ AÇMA ŞARTLARI

kreş açmak

Kreş açma şartlarını karşılamak oldukça önemlidir. Şartları karşılamadan bir kreş açamazsınız. Dolayısıyla ilk olarak kreş açmak için gerekli yasal prosedürlere uygun olmanız gerekiyor.

Kreş açma şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.

Kuruluş açmak isteyen kişiler tarafından, açılması planlanan kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ve binaya ait yapı kullanım izin belgesi ile il müdürlüğüne başvurulur. Bina, en az iki sosyal çalışma görevlisi tarafından 15 inci maddeye uygunluk açısından on beş gün içerisinde yerinde incelenir ve binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir.

Binanın uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden diğer belgeler talep edilir.

Kreş açmak için gerekli belgeler:

 • T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi,
 • Adli sicil belgesi,
 • Öğrenim durumunu gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,
 • Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı örneği.
 • Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje,
 • Bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği,
 • Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,
 • Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
 • Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,
 • Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim plânı örneği,
 • Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,
 • Numarataj belgesi.

İNCELEYİN: En Karlı Sektörler

2. YER SEÇİMİ

kreş açma

Kreş açmak isteyen girişimcileri bekleyen ilk sorun doğru bir yer seçimi yapmaktır. Kreşlere uygun olacak şekilde tapuda “İSKAN” olarak geçen ve bahçesi olan bir yer seçimi yapmanız tavsiye edilmektedir.

Seçeceğiniz yerin işletme kapasitesi ile doğrudan ilgili olacağını da belirtmek gerekiyor. Yer seçimi yaparken yukarıda yer alan şartlara uygun olarak hareket etmelisiniz. Şartları karşılamayan bir kreş başvurusu için ruhsat onayı alamazsınız.

Ayrıca kuruluş binası için şu şartları da karşılamalısınız:

 • Kreşin kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olur. Binaların teras katları bahçe olarak kullanılamaz.
 • Kuruluş müstakil veya çok katlı bir binanın zemin katında veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir. Çocuklar için kullanılacak tüm odalar aydınlık, ferah, gün ışığı alacak şekilde pencereli olur ve doğal aydınlanması sağlanır. Odalar çocukların sağlığının olumsuz etkilenmemesi için nemsiz olur. Bodrum kat, yol seviyesinin altında bulunan kat veya çatı katı kapasiteye dâhil edilmez.
 • Kuruluş binası veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek, fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletme bulunamaz. Kuruluş çevresinde fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunması halinde, ilgili mevzuat hükümlerine ve Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor bu konuda yetkili kurumlardan alınır.
 • Kuruluş binası veya bitişiğinde baz istasyonu bulunamaz. Kuruluş çevresinde baz istasyonunun olması halinde, sağlık ve güvenlik yönünden uygun mesafelerin alınıp alınmadığına dair rapor bu konuda yetkili kurumdan alınır.
 • Kuruluş ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ve benzeri umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.
 • Özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinin, aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada bulunması halinde, her kuruluş bağımsız bölüm ve dairelerden oluşur, giriş ve çıkış kapıları ayrı olur; ancak binanın giriş kapısı ortak kullanılabilir.
 • Kreşin çok katlı bir binada hizmete açılmak istenmesi durumunda, bina ana giriş kapısından ayrı kuruluşa ait bir giriş ve çıkış kapısı bulunur.
 • Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunur.
 • Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir. Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi, kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır; yetkili kişilerce bakımı, onarımı, kontrolü yapılır ve işletilmesi sağlanır.

İNCELEYİN: Kurs Merkezi Açmak

3. KREŞİN DOĞRU DİZAYN EDİLMESİ

kreş açma şartları

Kreş açmak isteyenlerin seçeceği bina için bazı şartlara uygun dizayn ve dekorasyon gerçekleştirmesi gerekir. Bu şartlar da işletmenin ruhsatlandırılması için elzemdir.

Kreş binasının faaliyete başlaması için şu şartları da taşıması gerekir:

 • Kreşte, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.
 • Oyun, etkinlik, uyku, çalışma ve dinlenme odaları bol ışık almalıdır.
 • Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapıları içerden dışarıya açılır şekilde olmalıdır.
 • Çocukların oyun oynadığı ve etkinlik yaptığı odaların zemini mutlaka yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.
 • Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmeli ve zemin anti bakteriyel malzemeyle kaplanmalıdır. Çocukların oturarak oynamaları ve etkinlikler için, bazı bölümlere minder veya antialerjik halı konulabilir.
 • Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.
 • Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun ve psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı nitelikteki, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında belirtilen eşyalar ve eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.
 • Gruplarda okul öncesi eğitim programına uygun olarak blok, dramatik oyun, kitap, müzik, sanat, fen öğrenme merkezleri, kum ve su masası bölümü oluşturulmalıdır.
 • Malzemelerin ve oyuncakların konulduğu dolap ve raflar, çocukların rahatça ulaşabileceği bir seviyede olmalıdır.
 • Çocukların günlük etkinliklerini yaptıkları masalar ve sandalyeler, plastik veya ahşap malzemeden yapılmalı ve çocuk boyuna uygun olmalıdır.
 • Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu bulunmalıdır.
 • Kreşte ısıtma çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde, kaloriferle, merkezi sistem ile veya iklim koşullarına göre klima ile yapılabilir. Isıtma elektrikli cihaz, odun ve kömürlü soba ile yapılamaz. Odalarda ısıölçer bulunur ve 20-28 derece ortalama bir sıcaklık sağlanır.
 • Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde, 25-30 cm yüksekliğinde kampet kullanılabilir. Ranza kullanılmaz. Yatak takımları değiştirilerek hijyen sağlanır.
 • Kreşte, her 20 çocuğa bir tuvalet ile lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olur. 36 aya kadar olan çocuklar için klozet adaptörü kullanılır ancak portatif tuvalet kullanılmaz. Çocuk kulüplerinde, kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılır. Tuvalet zemini kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Kuruluşlarda personelin tuvaleti çocuklardan ayrı olmak zorundadır.
 • Kreşin yeterli büyüklükte bir mutfağı ve ayrı bir yemek odası olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfak zemini kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.
 • Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınır ve mutfakta aspiratör bulundurulur.
 • 0-36 aylık çocuklar için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Bu bölümde alt değiştirme masası ile kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulundurulur. Her bebeğin özel eşyası ayrılır, başka bebekler için kullanılmaz. Bebeklerin düzenli olarak altları değiştirilir, gerekli hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edilir.
 • 0-36 aylık çocukların mamalarının ve yemeklerinin hazırlanması için gerekli her türlü araç ve gereç bulundurulur. Kullanılan araç ve gereçler sağlığa zarar vermeyecek maddelerden seçilir. Bu araç ve gereçler, düzenli bir biçimde sterilize edilir. Bu yaş grubu için yeterince mama sandalyesi bulundurulur.
 • Çocukların kullandıkları merdivenlerin yüksekliği ve tutma yerleri çocuk boylarına göre yapılmalıdır. Merdivenlerin eğimi çocukların kullanımına uygun olmalıdır.
 • Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar, çocukların rahatça ulaşabileceği seviyede olmalıdır.
 • Kreşte, kapasiteye göre ayakkabılık ve portmanto olmalıdır. Ayakkabılık ve portmanto çocukların rahatça ulaşabileceği seviyede olmalıdır.
 • Kreşte, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulundurulur.
 • Kreşin bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunur. Bahçenin zemininin yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilerin değişimlerini izlemeleri, sebze yetiştirmelerini sağlayacak uygulama bahçesi veya alanı oluşturulabilir. Bahçede, çocukların kuruluş dışına kontrolsüz çıkmalarını önleyecek tedbirler alınmalıdır.
 • Kreşin her türlü tesisatı, temiz ve düzenli olmalıdır. Kreşte çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin bir talimat veya yönerge bulunmalıdır.
 • Kreşte hafif bedensel engelli olan çocukların olması halinde, bina girişlerinden en az biri, düz veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanır ve özel tuvalet bulunur.
 • Kreşin kurumsal kimlik kılavuzunda belirtilen standartlara uygun bir tabelası bulunur.

İNCELEYİN: KOSGEB Destekli Bayilikler

4. PERSONEL ALIMI

kreş açma gereksinimleri

Kreş açmak için en önemli konulardan biri de doğru personellere sahip olmaktır. Personel açısından sorun yaşayan bir işletmenin iş hacmi istenilen seviyelere ulaşmakta sorun yaşayacaktır. Dolayısıyla kreşinizde çalışacak olan personelin alanında yetkin kişiler olması önemlidir. Aynı zamanda yasal olarak da kreşte çalışacak olan personellerin bazı şartları karşılıyor olması gerekiyor.

Personelde aranacak şartlar:

 • T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı,
 • Adli sicil belgesi,
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya aslının il müdürlüğünce görülmesi kaydıyla fotokopisi; yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,
 • Sağlık raporu,
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi,
 • İş sözleşmesi.

5. KREŞİN İŞLETİLMESİ

Öncelikle kreş açma veya yönetme konusunda yasalara uygun hareket etmelisiniz. İlgili belediyeden gerekli izinleri almak ve ilgili kuralları takip etmek önemlidir.

Eğitimci kadrosunu belirleyin ve gerekli personel alımlarını yapın. Eğitimci kadrosunda tecrübeli ve eğitimli kişilerin bulunması önemlidir. Ayrıca uygun sayıda yardımcı personel de istihdam edilmesi gerekmektedir.

Çocuklar için güvenli, sağlıklı ve uygun bir çalışma ortamı sunun. Bu kapsamda temizlik, hijyen ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Odaların düzeni, oyuncakların sterilizasyonu, yangın önlemleri gibi unsurlara dikkat etmek gerekmektedir.

Eğitim ve öğrenim materyallerini temin etmek önemlidir. Çocukların gelişimine uygun oyuncaklar, kitaplar, eğitim araçları, oyun alanları gibi materyallerin sağlanması gerekmektedir.

Kreşin bütçesini ve mali kaynaklarını planlamak, giderleri kontrol altında tutun. Bu kapsamda aylık ücretlendirmeler belirlenmeli ve buna uygun bütçe oluşturulmalıdır.

İletişim bu sektörde oldukça önemlidir. Çocukların aileleriyle sürekli iletişim halinde olunmalı, çocukların günlük aktiviteleri, sağlık durumları, gelişimleri gibi bilgiler düzenli olarak paylaşılmalıdır.

Çocuğun beslenmesi ve sağlığına dikkat etmelisiniz. Hijyenik koşullarda hazırlanan sağlıklı yiyeceklerin sunulması, düzenli aralıklarla çocukların sağlık kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Eğlenceli ve etkili eğitim programları oluşturun ve bu programları düzenli olarak uygulayın. Çocukların bireysel gelişimlerini destekleyecek etkinlikler, oyunlar ve sanatsal faaliyetler düzenlenmelidir.

Personel politikaları oluşturarak, personel eğitimine önem vermelisiniz. Personelin motivasyonunu sağlamak ve personel-işveren ilişkilerine önem vermek önemlidir.

Kreş hizmetlerini tanıtmak için reklam ve tanıtım faaliyetleri yapmalısınız. Bu kapsamda, sosyal medya kullanımı, broşürler, ilanlar gibi yöntemler kullanılabilir.

Kreşin işletilmesi sırasında bu hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kreşin işletildiği sırada bazı kayıtların da resmi olarak tutulması gerekiyor.

Kreşin işletildiği sırada tutulması gereken defterler:

 • Gelen yazı kayıt defteri,
 • Giden yazı kayıt defteri,
 • Muhasebe kayıtları,
 • Çocuklara ait kütük defteri,
 • Denetleme defteri,
 • Çocukların gelişimlerine ait kayıtların bulunduğu çocuk dosyaları,
 • Aylık eğitim programı, günlük akış, etkinlik programı,
 • Personel özlük ve sağlık dosyaları,
 • Çocuklar için ilaç defteri,
 • Sivil savunma planlarının bulunduğu dosya,
 • Personel eğitim planı.

6. KREŞ AÇMANIN MALİYETİ

kreş açma geliri

Kreş açmanın maliyeti oldukça yüksektir. 2023 yılı itibarıyla 300 metrekare alana sahip olan bir kreş kurmanın maliyeti 1.600.000 liradır. İşletmenin tam kapasite olarak kurulabilmesi için bu sermayeye sahip olmanız gerekiyor. Aksi durumda işletmenin son dönemde artan rekabet şartlarında iş hacmi düşüş gösterecektir.

Sermaye düzeyine ulaşmakta sorun yaşayan girişimci ve yatırımcılar ortak ve yatırımcı arıyorum rehberinden ilan bırakarak, işletmesi için ortak ya da yatırımcı bulabilir.

7. KREŞ NE KADAR KAZANDIRIR

kreş açma şartları (1)

Kreş açmak yüksek gelir potansiyeli içermektedir. Ortalama olarak yüzde 70 kapasite ile çalışan 300 metrekarelik bir büyüklüğe sahip bir kreşin aylık gelir potansiyeli 150.000 TL‘ye yakındır.

Son 4 yıldır kreş ücretlerinde yaşanan artış sebebiyle işletmenin gelir potansiyeli yükselmiştir. Doğru bir reklam çalışması ile 100’ü aşkın çocuk kaydı yapabilen bir işletmenin aylık 150.000 TL‘ye yakın gelir üretme potansiyeli bulunmaktadır.

İNCELEYİN: Sürücü Kursu Açmak

İNCELEYİN: Çocuklara Yönelik İş Fikirleri

Sermayesiz İş Fikirleri 2 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
5 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 10 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
20 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 50 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri
100 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri 200 Bin TL Sermayeli İş Fikirleri

Yorum yapın